NOLIKUMS

Radošo darbu konkurss skolēniem “Vienlīdzība”

Aicinām ikvienu skolēnu, īpaši 7.–12. klašu audzēkņus, individuāli vai grupās piedalīties radošo darbu konkursā “Vienlīdzība”. Konkursā var iesniegt rakstu, eseju, videosižetu, audiosižetu, skaņdarbu, mākslasdarbu vai radīt vides objektu par kādu no šādām tēmām:

 1. “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”

Mērķa grupā tiek iekļauti pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem. Vairāk: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/kas-ir-gariga-rakstura-traucejumi/

 1. “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem”

Mērķa grupā tiek iekļauti bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte funkcionālu traucējumu, piemēram, redzes, dzirdes vai kustību traucējumu, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumu dēļ. Vairāk: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/kas-ir-ft/

 1. “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”

Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši bērnunamos.

Darbs ir stāsts par kādu minēto mērķgrupu cilvēku vai cilvēkiem. Galvenais priekšnoteikums ir saskatīt pozitīvo, piemēram, atainojot šo cilvēku priekus, talantus, hobijus, mērķus, sasniegumus, sapņus, iekļaušanos sabiedrībā vai vēlmi iesaistīties sev svarīgās aktivitātēs.

 1. Konkursa mērķis
  • Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu, izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, institucionālajā ārpusģimenes aprūpē esošiem vai bijušiem bērniem, viņu ikdienu un vēlmi integrēties sabiedrībā.
  • Lai sasniegtu mērķi, radošie darbi primāri tiks publicēti Labklājības ministrijas mājaslapas cilveksnevisdiagnoze.lv sadaļā “Vienlīdzība”, Labklājības ministrijas un šim pasākumam izveidotā profila vienlidziba.lv sociālo tīklu kontos. Publicitātes nolūkos darbi var tikt publicēti arī citās interneta vietnēs.
 2. Konkursa uzdevumi
  • Izpētīt vienu no trijās pasākuma tēmās minētajām mērķa grupām.
  • Izveidot radošu darbu par kādu no izvēlētajām tēmām.
 3. Konkursa nosacījumi
  • Darbam ir jāatbilst vienai no tēmām.
  • Darbā ir jāpauž cieņa un pozitīva attieksme pret tajā iesaistītajām personām.
  • Darbs nedrīkst ietvert vēstījumu, kas veicina naidu vai neiecietību.
  • Darba iesniedzējam ir jāpiekrīt visām šī nolikuma sadaļā “Papildu nosacījumi materiālu iesniegšanai” prasībām un jāizpilda tās.
  • Viens skolēns drīkst iesniegt vienu darbu par vienu tēmu, tātad pavisam trīs darbus.
  • Viena komanda drīkst iesniegt vienu darbu par vienu tēmu, tātad pavisam trīs darbus.
  • Katrs jaunietis drīkst piedalīties tikai vienreiz: vai nu individuāli, vai komandā.
 4. Konkursa dalībnieki
  • Jebkurš skolēns vai skolēnu grupa Latvijā.
  • Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa žūrijas komisijas locekļu bērni.
 5. Konkursa norises termiņi
  • Konkursa izsludināšana: 16.09.2022.
  • Konkursa darbu iesniegšanas beigu termiņš: 04.11.2022.
  • Konkursa darbu vērtēšanas pirmais posms – atbilstība konkursa nosacījumiem: 10.10.2022.–14.11.2022.
  • Konkursa darbu vērtēšanas otrais posms – žūrijas vērtējums: 14.11.2022.–25.11.2022.
  • Konkursa darbu vērtēšanas trešais posms – skatītāju simpātijas noteikšana: 14.11.2022.–25.11.2022.
 6. Konkursa balvu fonds
  • Balvas par tēmu “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”:
   • 1. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 1000 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 802,89 euro).
   • 2. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 500 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 417,89 euro).
   • 3. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 300 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 263,89 euro).
  • Balvas par tēmu “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem”:
   • 1. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 1000 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 802,89 euro).
   • 2. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 500 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 417,89 euro).
   • 3. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 300 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 263,89 euro).
  • Balvas par tēmu “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”:
   • 1. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva 1000 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 802,89 euro).
   • 2. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 500 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 417,89 euro).
   • 3. vieta žūrijas vērtējumā – naudas balva – 300 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 263,89 euro).
  • Balva “Skatītāju simpātija” – 1. vieta – naudas balva – 500 euro pirms nodokļu nomaksas (izmaksājamā summa 417,89 euro).
 7. Darbu vērtēšanas kritēriji
  • Visi darbi tiek vērtēti trijos posmos.
  • Pirmajā posmā visi iesūtītie darbi tiek vērtēti pēc atbilstības nolikuma 3. punktam un atlasīti otrajam un trešajam posmam.
  • Otrajā posmā atlasi izturējušos darbus vērtē žūrija.
   • Katrs žūrijas loceklis skalā no 1 līdz 3, kur 1 ir vāji un 3 ir izcili, individuāli vērtē darbu atbilstīgi katram no šādiem kritērijiem:
    – atbilstība tēmai;
    – vēstījuma uztveramība;
    – darba uztveramība;
    – spēja uzrunāt auditoriju;
    – idejas oriģinalitāte;
    – izvēlētās formas radošums;
    – izvēlētās formas piemērotība saturam;
    – vizuālais noformējums.
  • Vērtējuma atzīmes summējas. Uzvarētājus katrā tēmā nosaka pēc lielākā punktu skaita.
  • Trešajā kārtā jebkurš Latvijas iedzīvotājs, ieliekot atzīmi „patīk”, reizi dienā nobalso par savu favorītu. Tēmu sadalījums, piešķirot balvu “Skatītāju simpātija”, netiek ņemts vērā.
 1. Žūrija
  • Konkursa žūrija 1. posmā:
   • Guntis Kaldovskis, Labklājības ministrija;
   • Pēteris Hlibovs, SIA “Argento”.
  • Konkursa žūrija 2. posmā:
   • Elīna Celmiņa, Labklājības ministrija;
   • Eva Viļkina, biedrība “Cerību spārni”;
   • Ilze Skuja, biedrība “Palīdzēsim”;
   • Kaspars Markševics, biedrība “Latvijas bērnu atbalsta fonds”;
   • Filips Lastovskis, žurnālists;
   • Edgars Koroņevskis, digitālā mārketinga eksperts;
   • Emīls un Ieva Ķiģeļi, raidījuma “Mēs ar brāli kolosāli” autori.
 1. Darbu iesniegšanas formāts
  • Darbi ir iesniedzami, tos augšupielādējot https://vienlidziba.lv/iesniegt-darbu/
  • Visi iesniedzamie darbi ir sagatavoti šādā formātā:
   • “MS Word” vai līdzīgs teksta programmas dokuments;
   • grafiskie faili, fotogrāfijas, piemēram, jpg vai png formātā;
   • video vai audio formāta datnes.
  • Formāta ierobežojumi:
   • teksta materiāls – līdz 2000 vārdiem;
   • audio un (vai) video materiāla garums – līdz 7 min.;
   • grafiskie faili, fotogrāfijas – līdz 30 vienībām.
 1. Norādāmā informācija, iesūtot darbus
  • Autora vai autoru kolektīva vārds (-i), uzvārds (-i).
  • Ja autoru kolektīvā ir pārstāvētas dažādas klases, norādāma katra pārstāvētā klase.
  • Pilns skolas nosaukums. Ja autoru kolektīvā ir pārstāvētas vairākas skolas, norādāma katra pārstāvētā skola.
  • Skolotāja vārds, uzvārds, ja darbu iesniedz klase vai skolotājs vada autoru kolektīva darbu.
  • Autora kontaktinformācija (kontakttālrunis un (vai) e-pasta adrese) saziņai, arī rezultātu saskaņošanai.
 2. Papildu nosacījumi materiālu iesniegšanai
  • Darba autors (-i) piekrīt, ka iesniegtie darbi tiek publicēti Labklājības ministrijas tīmekļvietnē https://cilveksnevisdiagnoze.lv/, Labklājības ministrijas un šim pasākumam izveidotā profila vienlidziba.lv sociālo tīklu kontos. Publicitātes nolūkos darbi var tikt publicēti arī citās interneta vietnēs.
  • Autors piekrīt, ka darbs var tikt literāri, mākslinieciski un tehniski rediģēts. Vienlaikus autors saglabā autortiesības uz iesniegtajiem darbiem Autortiesību likumā paredzētajā kārtībā.
  • Darba iesniedzējs, iesūtot darbu, apliecina, ka darbā atspoguļotie citas personas dati iegūti ar šīs personas vai viņa likumiskā pārstāvja piekrišanu un šīs personas ir informētas par konkursa mērķi un faktu, ka darbs var tikt publicēts, lai nodrošinātu konkursa norisi un veicinātu sabiedrības izpratni.
  • Iesniedzot materiālus, kas satur fizisko personu datus, konkursa dalībnieks iesniedz arī aizpildītas formas https://vienlidziba.lv:
   • viena no vecākiem vai aizbildņa piekrišanu dalībai Labklājības ministrijas organizētajā radošajā konkursā skolēniem “Vienlīdzība”. Paraugs https://vienlidziba.lv;
   • materiālos iekļauto cilvēku vecāku vai aizbildņu apliecinājumu par piekrišanu viņu datu apstrādei konkursa mērķa sasniegšanai, arī publiskošanai. Paraugs: https://vienlidziba.lv.
 3. Konkursa balvu saņemšana
  • Konkursa rezultāti tiek paziņoti 29.11.2022. Labklājības ministrijas tīmekļvietnē https://cilveksnevisdiagnoze.lv/un Labklājības ministrijas sociālo tīklu kontos.
  • Konkursa organizatoru pārstāvji ar konkursa uzvarētājiem sazināsies individuāli, zvanot uz pieteikumā norādīto kontakttālruni vai rakstot uz pieteikumā nosūtīto e-pasta adresi.
  • Konkursa uzvarētāji balvu saņem pēc uzvarētāju oficiālās izziņošanas un informēšanas.
  • Ja balva piešķirta klasei vai autoru kolektīvam, uzvarētājam ir jāizvirza viena pārstāvošā persona, kas saņems balvu.
  • Naudas balva tiek pārskaitīta uz uzvarētāja vai uzvarētāju klasi vai autoru kolektīvu pārstāvošās personas norēķinu kontu.
  • Personai, kas saņem balvu, jābūt pilngadīgai (skolotājs, vecāks vai aizbildnis).
  • Personai, kas saņem balvu, jābūt Latvijas Republikas rezidentam.
  • Pirms balvas izmaksas organizators nomaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un balvas saņēmēja kontā ieskaita summu pēc nodokļu nomaksas.
 4. Organizators un organizatora pārstāvis
  • Konkursu organizē Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
  • Organizatora pārstāvis – SIA “ARGENTO”, reģ. Nr. 40003850373.
 5. Fizisko personu datu aizsardzība
  • • Visi konkursa gaitā saņemtie fizisko personu dati tiks izmantoti tikai konkursa norisei un konkursa mērķa sasniegšanai un tiks uzglabāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par šādas informācijas apstrādi un uzglabāšanu.
  • Labklājības ministrijā veikto datu apstrādi varat iepazīt interneta vietnē http://lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstrade
 6. Izglītojošie papildmateriāli

Konkursa dalībniekiem ir pieejama papildinformācija par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošu vai bijušu bērnu integrēšanu sabiedrībā – deinstitucionalizācijas projektu – Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.cilveksnevisdiagnoze.lv